Sacrament der zieken en Uitvaart

Erns­tig zieken of ster­ven­den hebben recht op onze zorg, aan­dacht en gebed. Het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt. En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te onder­steunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwe­zig. Hij wil op dit moment zijn onvoor­waar­de­lijk ‘ja’ tegen­over deze mens herhalen in het sacra­men­tele teken van de Zie­ken­zal­ving.

Dit sacra­ment kan veel troost, heil en ver­lich­ting bie­den, zowel bij de zieke als bij de andere aanwe­zigen. Het geeft uitdruk­king aan ons geloof dat, zelfs waar onze han­den de zieke moeten loslaten, er de han­den van God zijn aan wie wij de zieke mogen toe­ver­trou­wen.

Wacht met het aan­vra­gen van de zie­ken­zal­ving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zin­vol als hij of zij de zal­ving bewust kan meemaken. Voor de zie­ken­zal­ving is altijd een pries­ter nodig; een pas­to­raal werker of diaken kan de zieken­ze­gen geven en voor­gaan in gebed.

Verzoek om de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen

Voor het ont­van­gen van dit sacra­ment kunt u contact zoeken met een van de pries­ters via het se­cre­ta­riaat, secretariaateloy@planet.nl, 0251-215094.

Bezoek vanuit de parochie

Ook als u een gesprek met een pastor wilt, of de Communie wil ontvangen, kunt u een pastor aanspreken of het parochiesecretariaat bellen. Vergeet ook niet aan te geven als u in (of uit) het ziekenhuis bent en bezoek wilt ontvangen van de parochie!! Schroomt u niet te bellen!

Uitvaart

Het afscheid nemen van een dier­ba­re kunnen we beleven als een uit han­den geven en leggen in de han­den van God. De uit­vaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te ver­zachten en het verdriet met elkaar te delen. De ker­ke­lijke uit­vaart geschiedt door een van de eigen pastores. Voor een voor­gan­ger (pries­ter of diaken) van elders is toestem­ming nodig van de pastoor.

Eucha­ris­tie­vie­ring of Woord- en gebeds­dienst

De uit­vaart kan in de vorm van een eucha­ris­tie­vie­ring of een woord- en gebeds­dienst. Als er geen pries­ter of diaken beschikbaar is kan het ook in de vorm van een woord- en communie­vie­ring. Naar oud ker­ke­lijk gebruik kan een uit­vaart op Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Stille Zater­dag alleen in de vorm van een woord- en gebeds­dienst gehou­den wor­den en kan er geen H. Communie wor­den uitge­deeld.

Avond­wake

Op de voor­avond van een ker­ke­lijke uit­vaart is het moge­lijk een avond­wake te hou­den. In alle pa­ro­chies zijn vrij­wil­li­gers actief die voor kunnen gaan in gebed. Zij berei­den de dienst samen met de nabe­staan­den voor en brengen daarvoor een bezoek aan huis. De praktijk van de avond­wake gaat eigen­lijk terug op de vroe­gere ge­woon­ten waarbij de familie en de buurt waakte bij de over­le­de­ne die thuis was opge­baard. Dikwijls bad men de rozen­krans. Er zijn een paar dagen waarop een avond­wake niet moge­lijk is: op ker­ke­lijke en maat­schap­pe­lijke feest­da­gen bij­voor­beeld.

Uitvaartver­zor­ger

Het regelen van een uit­vaart geschiedt via een uit­vaartver­zor­ger en gaat altijd via het alge­meen se­cre­ta­riaat, tel. 0251-215094 voor Beverwijk, en voor Wijk aan Zee: dhr. P. Heine; 06-21894739. De invulling van de vie­ring is altijd in overleg met de be­tref­fen­de pastor.