Dopen

Het sacrament van het Heilig Doopsel

God heeft elk mensenkind lief, onvoorwaardelijk. In het Doopsel bevestigen wij van onze kant, dat wij die weg met God willen gaan. Er kunnen verschillende redenen zijn om voor de Doop te kiezen.
Als ouders of verzorgers maak je die keuze voor je kinderen. We zien ook dat kinderen er zelf naar vragen. Rond de Eerste Communie worden bijvoorbeeld ook nog kinderen gedoopt. Ook als volwassene kun je gedoopt worden. In het sacra­ment van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levens­jaar van het kind. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk en in de pa­ro­chie waarin het gezin woont.

Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daar­mee uit­spre­ken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bij­bren­gen. Doop­vie­ringen vin­den meestal plaats op een zondag na de viering.

Doop­ge­sprek

Voor­af­gaand aan de vie­ring vindt een doop­ge­sprek plaats met een van de pastores.

Ver­schil­lende geloofs­over­tui­gingen

Voor ouders met een ver­schil­lende geloofs­over­tui­ging (bij­voor­beeld katho­liek en pro­tes­tant) zijn er speciale richtlijnen.

Peet­ou­ders

Het is een goede gewoonte peet­ou­ders te kiezen die hun pete­kind en diens ouders tot steun kunnen zijn, maar het kiezen van peet­ou­ders is geen ver­plich­ting. Eén peet­ou­der is voldoende. Als de ouders er twee willen kiezen is het een man en een vrouw (een peter en een meter). Peet­ou­ders moeten katho­liek zijn en minstens zes­tien jaar oud. Een niet-katho­liek kan geen peet­ou­der wor­den, maar wel als doop­ge­tui­ge wor­den geno­teerd.

Het doopsel voor vol­was­se­nen

Ook in onze pa­ro­chie wonen mensen die welis­waar al lan­gere tijd geboeid zijn door het katho­lie­ke geloof, maar die als kind om een of andere reden niet gedoopt zijn of als vol­was­se­ne niet eer­der ertoe geko­men zijn om zich in de katho­lie­ke Kerk op te laten nemen door het doopsel.

Mocht u de wens hebben om gedoopt te willen wor­den, wil een van de pastores u graag verder informeren.