Over de parochie St. Eloy

De RK parochie St.Eloy is een open, toegankelijke, gastvrije en sociale geloofsgemeenschap, die God’s zorg viert en deelt met haar parochianen en omziet en oog heeft voor de node van de medemens. 

Onze parochie bestaat uit drie (kerk) locaties: de H. Agatha, de Regina Caeli en de St. Odulphus en heeft ca 9000 parochianen, ruim 300 vrijwilligers en vele werkgroepen en koren. De parochie probeert, samen met de pastores, voor elke doelgroep aktief te zijn, maar kan het niet alleen! Wilt u, op welke manier ook, uw steentje bijdragen, meldt u dan aan bij het centrale secretariaat van de parochie: secretariaateloy@planet.nl, 0251-215094.

Bisschoppelijk decreet inzake uitbreiding samenwerkingsverband
Onlangs ontvingen wij van onze bisschop, Mgr. J.W.M. Hendriks, het besluit (decreet) dat per 1 oktober 2021 het samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ wordt gevormd door de R.K. parochies De Goede Herder te Castricum, H. Jozef te Velsen-Noord, H.Laurentius-H. Maria te Heemskerk, Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest, St. Eloy te Beverwijk en Twaalf Apostelen te Beverwijk. Geciteerd mag worden uit dit besluit: ‘Gelet op de ontwikkelingen die gaande zijn in de parochiegemeenschappen, is het noodzakelijk dat deze steeds intensiever met elkaar samenwerken. Door de samenwerking van parochies wordt het Lichaam van Christus, dat de Kerk is, vormgegeven en kan men binnen de parochies de gemeenschapszin blijven ervaren. Schaalvergroting is hierin een noodzakelijk middel om als Kerk ter plaatse vruchtbaar de toekomst tegemoet te gaan.’ Al geruime tijd is het regiobestuur in samenwerking met de locatieteams bezig om de samenwerking tussen de genoemde zes parochies verder vorm te geven. Daartoe is een concept-vijfjarenplan opgesteld dat als ‘spoorboekje’ voor het beleid van de komende jaren zal dienen. Dit vijfjarenplan zal in de verschillende parochies aan parochianen worden toegelicht en zal hen ook om input worden gevraagd. Het regiobestuur ziet de samenwerking met het pastoresteam en de locatieteams met vertrouwen tegemoet, maar staat ook voor een moeilijke taak: de trend van ontkerkelijking is helaas ook in onze regio niet tegen te houden en het is noodzakelijk hierop te anticiperen. Enerzijds door met vernieuwende initiatieven voornamelijk jonge(re) generaties aan te spreken en anderzijds door noodgedwongen keuzes te maken. Welke van de negen kerkgebouwen in onze regio blijven behouden en voor welke gebouwen zal een alternatieve oplossing of herbestemming moeten worden gezocht? Dit zijn emotionele processen, waarvoor we met elkaar voldoende tijd willen nemen om te komen tot evenwichtige besluitvorming met inachtneming van de belangen van circa 1.250 vrijwilligers en 26.000 geregistreerde katholieken in onze regio.