Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats ná een bur­ger­lijke huwe­lijks­slui­ting en altijd in een van de katho­lie­ke kerken van de Bom­me­ler­waard. Als tenminste één van beide partners katho­liek is, kan er een ker­ke­lijk huwe­lijk plaats­vin­den. De partner kan dus een gedoopt lid zijn van een niet katho­lie­ke kerk of een niet-gedoopte. In deze twee laatste gevallen vieren we geen eucha­ris­tie.

Huwe­lijks­ge­sprekken

Ter voor­be­rei­ding vin­den er (tenminste) twee of drie gesprekken plaats met een van de pastores. Daarin wordt kennis gemaakt, er wordt ge­spro­ken over de bete­ke­nis van het ker­ke­lijk huwe­lijk en het offi­cië­le huwe­lijks­for­mu­lier wordt ingevuld. Dat dient er o.a. voor om vast te stellen of er zaken zijn die een be­lem­me­ring zou­den kunnen zijn voor een ker­ke­lijk huwe­lijk. Ook wordt de liturgie voor­be­reid. De huwe­lijks­vie­ring kan plaats vin­den in het kader van een eucha­ris­tie­vie­ring of een gebeds­dienst; dat hangt af van de be­trok­ken­heid van het paar bij geloof en kerk.

Contact met het se­cre­ta­riaat

Wilt u verdere informatie of een afspraak maken, kunt u dit doen via het secretariaat van de parochie: secretariaateloy@planet.nl, 0251-215094.